ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+1MgO+4S+0.1B)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

 • พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด กล้วย อ้อยตอ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-70 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่ระหว่างต้นแล้วถากหญ้ากลบโคน ครั้งแรกถ้าเป็นกล้วยใส่ห่างโคนกอกล้วยในรัศมีกลางพุ่มใบ 0.5-1 กก./ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและอายุของพืช อ้อยตอ ควรใช้กับอ้อยที่ปลูกในดินร่วนเหนียว หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
 • ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง น้อยหน่า องุ่น ส้ม ลางสาด มะพร้าว ขนุน และไม้ผลอื่นๆ
  • ใช้เมื่อต้นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปี) เร่งความเจริญเติบโตก่อนให้ผล ในอัตรา 0.5-1.5 กก./ต้น/ปี ทั้งนี้แล้วแต่อายุและขนาดของต้นไม้นั้น โดยแบ่งใส่ 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน
  • สำหรับไม้ผลที่ให้ผลแล้ว ใช้บารุงต้นหลังจากเก็บผลและตัดแต่งแล้ว ในอัตรา 1.5-2 กก./ต้น แล้วแต่อายุของพืชและขาดของต้น โดยใส่ปุ๋ยรอบๆ ต้น ตามแนวพุ่มไม้ แล้วพรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยตามด้วยการให้น้ำ
    
 • พืชผัก ระยะที่ 1 อายุ 7-10 วัน โดยหว่าน 20-40 กก./ไร่
            ระยะที่ 2 หลังใช้ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 20-30 วัน อัตรา 20-40 กก./ต้น

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

 • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
 • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
 • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
 • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม

 • สร้างกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามินบีในพืช
 • ช่วยสร้างสี กลิ่น และน้ำมันในพืช
 • ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์

 • ส่งเสริมการออกดอกในพืช
 • ช่วยในการผสมเกสรและการติดผล
 • ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายฮอร์โมนในพืช