เกี่ยวกับปุยทิพย

บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ TCC Group มีโรงงานผลิตและท่าเรือขนาดใหญ่
อยู่บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ณ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบคุณภาพสูงจากต่างประเทศมาสู่โรงงานที่ได้ติดตั้ง
เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า

“ปุยทิพย” ซึ่งเป็น “ปุยเชิงผสม”
(Bulk Blending)

หลากหลายสูตรครอบคลุมพืชเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกทุกภูมิภาคของไทย


ปัจจุบันบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

มีความมุงมั่นผลิตและพัฒนาสินคาคุณภาพ
เพื่อที่จะกาวไปขางหนาและเติบโตอยางมั่นคง

สู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปุ๋ย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


Terragro Fertilizer

Vision & Mission & Core Value

Vision The Most Trusted Agricultural Solution provider and
All the Regional Fraternities

Mission To enhance better living for agriculture sector

Core Value Teamwork ๐ Professional ๐ Quality ๐ Knowledge