ชนิด Straight Fertilizer(แม่ปุ๋ย)

พืชที่แนะนำให้ใช้ ไม้ผล พืชหัว พืชไร่

  • ไม้ผล เช่น องุ่น เงาะ ส้ม น้อยหน่า มังคุด และไม้ผลอื่น ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 300-600 กรัม/ต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน แล้วแต่อายุของผลไม้แต่ละชนิด
  • พืชหัว เช่น มันสำปะหลัง ใช้แต่งหน้าในระยะที่พืชกาลังสร้างผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กก./ไร่ เมื่ออายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยหยอดปุ๋ยเคมีบริเวณโคนต้น ให้เป็นรูปวงแหวน หรือแนวทั้งสองข้างของแถวพืชให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
  • พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-30 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวชนิดอื่น ๆ หรือปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ให้ได้สูตรตามความเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพอ้อยในแหล่งนั้น การใส่ปุ๋ยเคมีอ้อยที่ปลูกในฤดูฝน แบ่งใส่สองครั้งเท่าๆกัน ครั้งแรกใส่เมื่ออ้อยอายุประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองเมื่ออ้อยอายุประมาณ 3 เดือน สำหรับอ้อยตอในเขตหน้าฝน ใส่ครั้งเดียวเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ แต่ที่มีการชลประทานแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกหลักแต่งตอ ครั้งที่สองอ้อยอายุประมาณ 3 เดือน วิธีการใส่โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ยังสามารถใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวต่าง ๆ ที่มีไนโตรเจน หรือฟอสเฟต และหรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามต้องการได้