ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+4S)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

  • พืชไร่ เช่น อ้อยที่ปลูกในดินเหนียว ร่วนเหนียว มีความสมบูรณ์สูง ไม่เหมาะที่จะใช้กับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-100 กก./ไร่/ปี ดังนี้
    • อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน คือใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-50 กก./ไร่ ใส่ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน
    • อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กก./ไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ และต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

  • ไม้ผล เช่น ส้ม องุ่น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ลางสาด มังคุด มะม่วง มะพร้าว กล้วย ใส่ปุ๋ยเคมี บริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ใช้เมื่อไม้ผลติดลูกแล้วประมาณ 1 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีนี้ทุกๆ 2 เดือน จนกว่าจะเก็บผลได้ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-3 กก./ต้น
  • พืชผัก เช่น แตงต่าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร่ สาหรับระยะการใส่ครั้งที่สองควรใส่ 15-30 วัน หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

  • สร้างกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามินบีในพืช
  • ช่วยสร้างสี กลิ่น และน้ำมันในพืช
  • ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์