ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+1MgO+0.1B)

พืชที่แนะนำให้ใช้ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ

 • ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด น้อยหน่า องุ่น ส้ม ลางสาด มะพร้าว ขนุน และไม้ผลอื่นๆ ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม่ ๆ โดยใส่ ทุก 1-2 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 250-800 กรัม/ต้น ทั้งนี้ ต้องแล้วแต่ขนาดและอายุของต้นไม้ที่ปลูก กรณีที่ไม้ผลนั้น ติดผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-3 กก./ต้น เพื่อบำรุงผลให้ สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ่มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมี และตามด้วย การให้น้ำ
 • พืชผัก เช่น หอม กระเทียม แตงต่าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอื่น ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100 กก./ไร่ สาหรับการใช้ แบ่งการใช้เป็นสองครั้ง การใส่ครั้งที่สองควร ใส่หลัง จากการใส่ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน
 • ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ หน้าวัว มะลิ เบญจมาศ สร้อยทอง หงอนไก่ โกสน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100 กก./ไร่ ใส่บริเวณรอบ ๆ พุ่มใบของต้นหรือโรยทั้ง 2 ข้างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมีและตามด้วยการให้น้ำ

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

 • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
 • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
 • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
 • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม

 • ส่งเสริมการออกดอกในพืช
 • ช่วยในการผสมเกสรและการติดผล
 • ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายฮอร์โมนในพืช