ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+0.3MgO+0.1B)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปาล์มน้ำมัน

 • ปาล์มน้ำมัน เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้บำรุงต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การใส่บำรุงต้นปาล์มมีหลายวิธี เช่น หว่านลงไปรอบ ๆ โคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กก./ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นปาล์ม โดยแบ่งการใส่ปุ๋ยเคมีปีละสองครั้ง หว่านรอบ ๆ ต้นตามแนวรัศมีพุ่มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล้วตามด้วยการให้น้ำ
 • ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น ส้ม องุ่น เงาะ ลำไย มังคุด น้อยหน่า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร้าว ควรใช้กับพืชที่ตกผลแล้วเท่านั้น ไม่ควรใช้ขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโตอยู่ และยังไม่ตกผล เช่น ไม้ผลที่ให้ผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 กก./ต้น โดยใส่ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล้ว 15-30 วัน การใส่ ควรใส่ในแนวรัศมีทรงพุ่มใบ อย่าให้กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให้น้ำพอเพียง สำหรับกาแฟ และมะพร้าว ก็เช่นเดียวกัน ควรใส่เมื่อพืชตกผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 2-5 กก./ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ปีละสองครั้ง
 • พืชหัว เช่น มันสำปะหลัง ใช้แต่งหน้าในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กก./ไร่ เมื่ออายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยหยอดปุ๋ยเคมีบริเวณโคนต้นให้เป็นรูปวงแหวน หรือแนวทั้วสองข้างของแถวพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

 • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
 • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
 • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
 • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม

 • ส่งเสริมการออกดอกในพืช
 • ช่วยในการผสมเกสรและการติดผล
 • ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายฮอร์โมนในพืช