ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

 • พืชไร่
  • อ้อย เหมาะสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ดินเหนียวภาคกลาง
  • อ้อยปลูก แบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกอัตรา 25-40 กก./ไร่ เมื่ออายุประมาณ 1เดือน ครั้งที่สองใส่ในอัตรา 25-40 กก./ไร่ เมื่ออ้อยอายุประมาณ 3 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถว
  • อ้อยตอ ใส่ปุ๋ยเคมีสองครั้ง เช่นเดียวกับอ้อยปลูก เขตที่ไม่มีชลประทานใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ แต่ถ้ามีการชลประทานใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ 30-40 กก./ไร่
  • มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวเป็นหลุมสองข้างต้น แล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 80-100 กก./ไร่ เมื่อมีอายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากกำจัดวัชพืชครั้งแรก
 • ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ มะนาว องุ่น ลำไย น้อยหน่า ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ ลางสาด มังคุด ฝรั่ง และส้ม ในระยะที่มีอายุ 1-3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีนี้บริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-5 กก./ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น ในปีหนึ่งๆ ควรใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง
 • พืชผัก เช่น ผักกาดขาว ผักชี คึ่นฉ่าย ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำดอก หอม หอมหัวใหญ่ กะหล่่ำปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ มะระ และพืชผักอีกหลายชนิด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-40 กก./ไร่ โดยใส่ครั้งแรกเมื่อพืชมีอายุประมาณ 10-15 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กก./ไร่ ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกแล้วประมาณ 15-30 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช