ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+1MgO)

พืชที่แนะนำให้ใช้ ยางพารา

  • เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้บำรุงต้นยางอ่อนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ครึ่งขึ้นไปถึงยางกรีดได้ซึ่งปลูกในดินร่วน
  • การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางมีหลายวิธี เช่น เช่น วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้นประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบ และวิธีเจาะเป็นร่อง โดยมีอัตราที่ใช้และระยะเวลา ดังนี้
จำนวน จำนวนปุ๋ยเคมีที่ใช้ หมายเหตุ
ต้นยางอายุ ต้น/ไร่ กรัม/ต้น กก./ไร่
2 เดือน 80 100 8.0 ใส่ปุ๋ย เคมีรอบๆ โคนต้น มีรัศมีห่างจากโคนต้น 12 นิ้ว
2 เดือน 80 100 8.0 ใส่ปุ๋ย เคมีรอบๆ โคนต้น มีรัศมีห่างจากโคนต้น 15 นิ้ว
3.5-4.5 ปี 64 800 51.20 หว่านปุ๋ยเคมีให้กระจายเต็มพื้นที่ หรือเป็นแถบกว้าง
4.5-5.5 ปี 64 800 51.20 ระหว่างแถวยาง ห่างจากต้นข้างละ 1 เมตร
สำหรับต้นยางที่มีอายุเกิน 5 ปีครึ่งขึ้นไป จนถึงยางกรีดได้ ใส่ปุ๋ยเคมี 5 เดือนครั้งๆ ละ 400 กรัม/ต้น

 

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

  • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
  • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
  • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
  • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม