ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+0.2MgO+4S)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผักและยางพารา

 • พืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง สับปะรด กล้วย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-35 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่ระหว่างต้นแล้วถากหญ้ากลบโคน ครั้งแรกถ้าเป็นกล้วย ใส่ห่างโคนกอกล้วยในรัศมีกลางพุ่มใบ 250-500 กรัม/ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและอายุของพืช มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวสองข้างต้นมันสำปะหลัง แล้วพรวนดินกลบในอัตรา 40-60 กก./ไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือ หลังจากกำจัดวัชพืชครั้งแรก
 • ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มังคุด น้อยหน่า ขนุน องุ่น กาแฟ มะม่วง มะพร้าว ปาล์มน้ามัน พืชที่ยังไม่ให้ผล ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 250-500 กรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นเกณฑ์ หากเป็นไม้ผลที่ให้ผลแล้วใส่อัตรา 1-5 กก./ต้น/ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ่งใส่สองครั้ง การให้ควรใส่แนวรัศมีทรงพุ่ม
 • พืชผัก เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-40 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใส่เป็นรองพื้นจานวนครึ่งหนึ่ง และใส่ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก ประมาณ 30-40 วัน โดยใส่เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า
 • ยางพารา เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้บำรุงยางเล็กถึงก่อนเปิดกรีด ในเขตปลูกยางเดิม

การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางมีหลายวิธี เช่น วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้นประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบ และวิธีเจาะเป็นร่อง โดยมีอัตราที่ใช้และระยะเวลา ดังนี้

ปีที่ อายุต้นยาง
(เดือน)
อัตราปุ๋ยเคมี กรัม/ต้น/ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง)
ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย
1 2 70 100
  5 100 140
2 14 150 200
  16 150 210
  23 150 210
3 28 230 320
  36 230 320
4 40 240 330
  47 240 330
5 52 260 360
  59 260 360
6 64 270 370
  71 270 370

 

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

 • เป็นองค์ประกอบสาคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว)ในพืช
 • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
 • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
 • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม

 • สร้างกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามินบีในพืช
 • ช่วยสร้างสี กลิ่น และน้ำมันในพืช
 • ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์