ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+1MgO)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

 • พืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด
  • อ้อย เหมาะสาหรับดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ เช่น ดินเหนียวภาคกลาง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-50 กก./ไร่/ปี ดังนี้
   • อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

   • อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

   • อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กก./ไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

  • มันสำปะหลัง ใช้ในดินที่มีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว่า 30 ส่วนในล้านส่วน (30 ppm) ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเป็นหลุมสองข้างต้นแล้วกลบปุ๋ย ในอัตรา 40-60ก ก./ไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก

  • ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ในดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกพืชเล็กน้อย ครั้งที่สองโรยสองข้างแถวแล้วพูนดินกลบเมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ก่อนใส่ปุ๋ยจะต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อย

 • ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ มะนาว องุ่น ลำไย น้อยหน่า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจี่ ฝรั่ง และส้ม ใช้ในระยะที่มีอายุ 1-3 ปีเท่านั้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ในอัตรา 1-5 กก./ต้น/ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น และในปีหนึ่ง ๆ ควรแบ่งในปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง
 • พืชผัก เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักชี คึ่นฉ่าย ผักกวางตุ้ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และน้ำเต้า ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-60 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูก ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

 • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
 • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
 • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
 • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม