ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล

 • ข้าว มักใช้ปุ๋ยครั้งที่สอง

  • ก. สำหรับข้าวนาดำ

   • สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กก./ไร่ ใส่หลังจากการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก่อนข้าวออกดอก

   • สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 5-10 กก./ไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

  • ข. สำหรับนาหว่านน้ำตม/นาหยอด

   • สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กก./ไร่ ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก่อนข้าวออกดอก

   • สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 5-10 กก./ไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือใส่ก่อนข้าวออกดอก 25-30 วัน

 • พืชผัก เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-50 กก./ไร่ ทั้งนี้แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใส่รองพื้นจำนวนครึ่งหนึ่ง และครั้งที่สองใส่ห่างจากครั้งแรกประมาณ 25-30 วัน โดยใส่เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า
 • พืชไร่ และพืชสวน ใช้กับพืชที่ต้นยังเล็กอยู่และต้องการเร่งให้โตเร็วหรือพืชที่ขาดธาตุนี้ เช่น ข้าวโพด อ้อย กาแฟ กล้วย สับปะรด ยางพารา
  • ข้าวโพด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-70 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช้ใส่เดี่ยวเป็นปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง
  • อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 80-100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟตและโพแทช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของดิน ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ้าออกให้หมดเสียก่อน การใส่ควรใส่ระหว่างแถวหรือรอบๆ โคนต้นพอควรและควรกลบดินเสียหลังจากใส่ปุ๋ยเคมี​
 • ไม้ผล ใช้กับไม้ผลที่ต้นยังเล็ก และต้องการเร่งให้โตเร็วขึ้น หลังจากการตกแต่งกิ่ง หรือไม้ผลที่ขาดธาตุนี้ เช่น ส้ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า ขนุน องุ่น พุทรา ไม้ผลที่ยังไม่ให้ผล ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่สองครั้ง ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นเกณฑ์ หากเป็นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี ใส่หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว การใส่ควรใส่ใส่แนวรัศมีพุ่มใบ และอย่าให้กระทบกระเทือนราก